Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор баталсан "Алсын хараа”-2050 эрүүл мэндийн зорилтууд 

 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн зорилтууд 

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2021-2024 он

Эрүүл мэндийн газар, Удирдлагын баг, эмнэлгийн хамт олны саналыг тусган Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр /2022-2026 он/ бодлогын баримт бичгийг  боловсруулж үйл ажиллагааны чиглэл 9 бүлэг,145 арга хэмжээ төлөвлөн болвосруулсан. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан 2022 оэы гүйцэтгэл 93%-тай биелэгдсэн.