Үйлчилгээний алба

Нэгдсэн эмнэлэг Үйлчилгээний алба


     2021 оны 12 сарын 1 нд Нэгдсэн эмнэлгийн Үйлчилгээний алба байгуулагдаж   70  хүний  бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Өнөө үед үйлчилгээний өндөр соёл тусламж үйлчилгээ авах аюулгүй цэвэр орчинг бий болгох цэвэрлэгээний багаж тоног төхөөрмжийг бусад орнуудын жишигт хүргэхээр хичээн ажиллаж байна.Асрагч нарыг их цэвэрлэгээний баг, шөнийн ээлжийн баг, нийтийн талбайн цэвэрлэгээ гэж хувиарлан ажлын зохион байгуулалт хийж ажиллаж байна. Үйлчилгээний албан нь дотроо 6 багт хувиарлагдан  албаны дарга-1, багийн ахлагч 6 хүний бүрэлдэхүүнээр өдөр тутамын арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

  1. 1-р Багийн ахлах М.Юнгэрцэцэг
  2. 2-р багийн ахлах Н.Ариунжаргал
  3. 3-р багийн ахлах О.Гэрлээ
  4. 4-р багийн ахлах П.Баяртуяа
  5. 5-р багийн ахлах Ч.Цогзолсүрэн
  6. 6-р багийн ахлахаар Н.Мөнхцэцэг

    Халдварт , хагалгааны нэгдсэн тасаг, мэс заслын тасгийн асрагч нар

Мэдээгүйжүүлэх эрчимт эмчилгээ хүүхэд, эмгэг судлалын асрагч нар

ХАЯТ, гэмтэл шөнийн ээлжийн  асрагч нар

Поликлиник,мэдрэл, ариутгал, сэргээн засах тасгийн асрагч нар