Амбулатори I

Поликлиник1 тасаг

1967 îíä àíõ õóó÷èí Дàðõàíä àìáóëаòîðè íýýæ Äîòîð,Ìýäðýë,Ø¿ä,Ø¿äíèé ïðîòåç,Í¿ä,Ýìýãòýé÷¿¿ä,Òàðèà,Áîîëò çýðýã êàáèíåòóóäûã íýýí àæèëëóóëàõûн õàìò óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã,õèéõ,öåõèéí ýì÷ íàðûí àæëûã òîäîðõоé áîëãîõ ¿éëäâýðèéí àæèë÷äûã ºâ÷ëºë,îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ àæëûã õèéæ áàéñàí. 1972 îíä Íýãäñýí ýìíýëýã øèíýýð áàéãóóëàãäàæ 400 õ¿íä ¿éë÷ëýõ õ¿÷èí ÷àäàë á¿õèé Ïîëèêëèíèêèéí òàñàã íýýãäэж анхны эрхлэгчээр:Ë.×óëóóíöýöýã,Ç.Íÿìàà,Àëòàíòóÿà,Ã.Ëõàãâàæàâ,Ë.Áàòýðäýíý,Б.Ýðäýíýòóëãà,Ð.Áààñàíõèøèã,Ä.Ýíõáààòàð,Ä.Ñàðóóë,Ì.Äàâààñ¿ðýí, Î.Òºìºðòîãîî,Í.Öýðýííÿì,Б.Баясгалан ,Ц.Тэмүүжин, 2022 оноос С.Оргил  àæèëëàæ áàéíà. Манай тасгийн сүүлийн амжилтуудаас дурдвал:

2016 онд ЭМБ-ын Хэрэглэгчийг дээдэлсэн шилдэг байгууллага өргөмжлөл

 • Сэтгэлд найман үйлчилгээ- чанарын өдөрлөгийг Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж, Сэтгэлд нийцсэн найман үйлчилгээтэй баг шалгаруулах аянд 1 байр
 • 2013,2014 оны байгууллагын шилдэг хамт олон
 • Сувилахуйн технологи-2014 –СН үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлсэн баг , батламж
 • ХБИргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх аянд 1-р байр
 • COPE-аргыг нэвтрүүлэх аянд 1-р байр
 • 2015 онд Шилдэг гэрийн сувилахуйн баг
 • 2015онд Эрүүл аюулгүй,тав тухтай ажлын байр бий болгох аянд 2-р байр
 • “Ýõ õ¿¿õäèéí ñóâèëàõóéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð,àþóëã¿é áàéäàë “àÿíд 2-р байр
 • ÝÌÁàéãóóëëàãóóäûí àæèëòíóóäûí äóíä æèë á¿ð çîõèîãääîã” Ìèíè îëèìï-2014” –ä áàãààðàà 2-ð áàéðàíä øàëãàðñàí.
 •  2022 оны Дархан –уул аймгийн ЭМБ-ын  болон Нэгдсэн эмнэлгийн дунд зохион явагдсан гар бөмбөгийн тэмцээнд тус тус  2-р байр  эзэлсэн.

Бүтэц бүрэлдхүүн үйл ажиллагаа

 • Поликлиникийн тасаг нь Тасгийн эрхлэгч С.Оргил  ,ахлах сувилагч Ж.Цэрэндолгор
 • Нарийн мэргэжлийн их эмч 24
 • Сувилагч -16
 • Рентген техникч -4
 • Хөтөч ажилтан -1
 • 45 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр  ажиллаж байна.
 • Нарийн мэргэжлийн 20 кабинет
 • Нүд
 • Чих хамар хоолой
 • Гэмтэл
 • Дотор -1,2,3 кабинет
 • Мэдрэл
 • Шүд 1,2
 • Сүрьеэ
 • Арьс БЗДХӨ
 • ЭНМЗ
 • Хавдар
 • Халдварт
 • Хүүхэд
 • Зүрх судас
 • Сэтгэц
 • Мэс засал
 • Мэс ажилбар
 • Өдрийн эмчилгээ

Эмчилгээний 3 кабинет - Боолт1,2 ,Өдрийн эмчилгээ

Оношлогооны 8 кабинет –Зүрхний эхо,Хэвлийн эхо1,2,Эмэгтэйчүүдийн эхо, Дуран, КТГ, Рентген оношлогоо1,2 ,Рентген харалт